~ Konferencja on-line 2015 ~

Житомирський державний університет ім. Івана Франка
(Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki)
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Uniwersytet Warszawski
Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

 

Trzecia międzynarodowa lingwistyczna konferencja on-line

dla młodych naukowców

THE THIRD INTERNATIONAL LINGUISTIC ONLINE CONFERENCE

FOR YOUNG SCHOLARS

 

9 kwietnia 2015

Warszawa – Żytomierz

 

Celem konferencji jest prezentacja projektów badawczych młodych językoznawców z dwóch ośrodków naukowych: Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki i Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie idei i doświadczeń, nawiązaniu kontaktów oraz wzajemnej inspiracji młodych naukowców. Konferencję objął honorowym patronatem Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Zbigniew Greń.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy studentów ostatniego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego i drugiego roku studiów doktoranckich, którzy zajmują się: dialektologią, fonetyką i fonologią, historią języka, onomastyką, etnolingwistyką, socjolingwistyką, psycholingwistyką, lingwistyką korpusową.

Konferencja ma charakter otwarty – do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych językoznawstwem oraz nowymi perspektywami badawczymi w tej dziedzinie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz, zawierający dane osobowe oraz streszczenie prezentacji, i wysłać go do 25 marca 2015 r. pod jeden z adresów organizatorów: mon_kre@wp.pl , makarow65@gmail.com.

Streszczenie liczące od 4 do 5 stron znormalizowanego komputeropisu (czcionka: 12, Times New Roman; odstęp między wierszami – 1,5 cm; wszystkie marginesy – 2 cm) powinno zawierać informacje na temat celu, perspektyw badawczych oraz wykorzystywanej metodologii i oczekiwanych wyników badań, bibliografię. Do streszczenia prosimy dołączyć słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru 8 referatów: 4 z Uniwersytetu Żytomierskiego i 4 z Uniwersytetu Warszawskiego, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji i wydrukowane.

Prezentacja tematu badawczego powinna trwać ok. 15 minut oraz zawierać rozwinięcie tez streszczenia projektu badawczego, czyli: uzasadnienie tematu badawczego, przedstawienie podstawowej tezy badania, aktualność i innowacyjność podjętego tematu, wykorzystana metodologia, perspektywy badawcze, uzyskane lub oczekiwane (jeżeli badania są nadal prowadzone) wyniki, literatura (podstawowe źródła, na które powołuje się autor projektu).

Warunkiem koniecznym (ze względu na charakter konferencji) jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (w języku angielskim). Języki konferencji to polski, angielski i ukraiński.

 

Ramowy program konferencji:

  1. Prezentacja projektów UW, ŻDU.
  2. Dyskusja  na temat wysłuchanych projektów po każdym wystąpieniu.
  3. Wystąpienie przedstawicieli studenckich kół naukowych ŻDU i UW. Proponowany temat: Lingwistyka korpusowa na Ukrainie i w Polsce. Osiągnięcia i perspektywy.
  4. Dyskusja.
  5. Podsumowanie.

 

 

Rada Programowa Konferencji

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Halina Karaś, prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej Wydziału Polonistyki

prof. dr hab. Janusz Rieger, Wydział Artes Liberales

dr hab. Wanda Decyk-Zięba, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii Wydziału Polonistyki UW

 

Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki

dr hab. Natalia Sejko, prorektor ds. naukowych i kontaktów międzynarodowych Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki

dr Walery Chalin, dyrektor Instytutu Filologii i Dziennikarstwa,

prof. Wiktor Mojsijenko, kierownik Katedry Języka Ukraińskiego Instytutu Filologii i Dziennikarstwa

dr Tetiana Nedaszkiwska, kierownik Katedry Języków Słowiańskich i Germańskich

 

W imieniu Organizatorów
dr Monika Kresa, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii
Uniwersytetu Warszawskiego
dr Olga Makarowa, Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki