~ Konferencja on-line 2016 ~

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

(Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki)

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Uniwersytet Warszawski

Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

 

Czwarta międzynarodowa lingwistyczna konferencja on-line

dla młodych naukowców

 

THE FORTH INTERNATIONAL LINGUISTIC ONLINE CONFERENCE FOR YOUNG SCHOLARS

 

20 kwietnia 2016

Warszawa – Żytomierz

(sala konferencyjna Wydziału Artes Liberales)

 

Celem konferencji jest prezentacja projektów badawczych młodych językoznawców z dwóch ośrodków naukowych: Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki i Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie idei i doświadczeń, nawiązaniu kontaktów oraz wzajemnej inspiracji młodych naukowców.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy studentów ostatniego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego i drugiego roku studiów doktoranckich, którzy zajmują się: dialektologią, fonetyką i fonologią, historią języka, onomastyką, etnolingwistyką, socjolingwistyką, psycholingwistyką, lingwistyką korpusową.

Konferencja ma charakter otwarty – do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych językoznawstwem oraz nowymi perspektywami badawczymi w tej dziedzinie.

Specyfiką tegorocznej konferencji jest przeniesienie punktu ciężkości na dyskusję. Każdy z uczestników jest proszony nie tylko o nadesłanie streszczenia, lecz także o zapoznanie się z innymi zgłoszeniami i przygotowanie do dyskusji na ich temat. Zmienia się zatem nieco układ prezentacji, który wyglądać będzie następująco:

  • krótka prezentacja projektu – 5-7 min.;
  • dyskusja o projekcie – 10-15 min.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz, zawierający dane osobowe oraz tekst prezentacji projektu badawczego, i wysłać go do 11 kwietnia 2016 r. pod jeden z adresów organizatorów: mon_kre@wp.pl , makarow65@gmail.com .

Tekst prezentacji projektu badawczego liczący od 5 do 7 stron znormalizowanego komputeropisu (czcionka: 12, Times New Roman; odstęp między wierszami – 1,5 cm; wszystkie marginesy – 2 cm) powinno zawierać informacje na temat celu, perspektyw badawczych oraz wykorzystywanej metodologiioczekiwanych wyników badań, bibliografię. Do streszczenia prosimy dołączyć słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru 12 projektów badawczych: 6 z Uniwersytetu Żytomierskiego i 6 z Uniwersytetu Warszawskiego, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji i opublikowane.

Prezentacja tematu badawczego powinna zawierać podstawowe informacje o projekcie badawczym, uzasadnienie tematu badawczego, przedstawienie podstawowej tezy badania, aktualności i innowacyjności podjętego tematu, wykorzystanej metodologii, perspektyw badawczch, uzyskanych lub oczekiwanych (jeżeli badania są nadal prowadzone) wyników.

Warunkiem koniecznym (ze względu na charakter konferencji) jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (w języku angielskim). Języki konferencji to polski, angielski i ukraiński.

 

Ramowy program konferencji:

  1. Prezentacja projektów UW, ŻDU.
  2. Dyskusja  na temat wysłuchanych projektów po każdym wystąpieniu.
  3. Podsumowanie.

W imieniu Organizatorów

dr Monika Kresa, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Uniwersytetu Warszawskiego

dr Olga Makarowa, Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki