~ Konferencja on-line ~

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

(Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki)

Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Uniwersytet Warszawski

zapraszają na:

Drugą międzynarodową lingwistyczną konferencję on-line

dla młodych naukowców

 

The Second International linguistic online conference for young scholars

 

16 kwietnia 2014, Uniwersytet Warszawski

 

Celem konferencji jest prezentacja dokonań młodych językoznawców z dwóch ośrodków naukowych: Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki i Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów oraz wzajemnej inspiracji młodych naukowców.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy studentów ostatniego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich oraz doktorantów, którzy zajmują się: dialektologią, fonetyką i fonologią, historią języka, onomastyką, etnolingwistyką, socjolingwistyką, psycholingwistyką.

Konferencja ma charakter otwarty – do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych językoznawstwem oraz nowymi perspektywami badawczymi w tej dziedzinie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz (zawierający dane osobowe oraz streszczenie prezentacji) i wysłać go do 5 kwietnia 2014 r. pod jeden z adresów organizatorów: makarow65@gmail.com, mon_kre@wp.pl.

Streszczenie liczące od 4 do 5 stron znormalizowanego komputeropisu (czcionka: 12, Times New Roman; odstęp między wierszami – 1,5 cm; ustęp – 1,25 cm; wszystkie marginesy – 2 cm) powinno zawierać informacje na temat celu, perspektyw badawczych oraz wykorzystywanej metodologii i oczekiwanych wyników badań. Do streszczenia proszę dołączyć bibliografię.

Wszystkie (spełniające wymogi techniczne i merytoryczne) nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru 8 najlepszych projektów badawczych: 4 z Uniwersytetu Żytomierskiego i 4 z Uniwersytetu Warszawskiego, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

Prezentacja tematu badawczego powinna trwać ok. 15 minut oraz zawierać rozwinięcie tez streszczenia projektu badawczego, czyli: temat badawczy, teza, aktualność i innowacyjność podjętego tematu, wykorzystana metodologia, perspektywy badawcze, uzyskane lub oczekiwane (jeżeli badania są nadal prowadzone) wyniki, literatura (podstawowe źródła, na które powołuje się autor projektu).

Warunkiem koniecznym (ze względu na charakter konferencji) jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (najlepiej w języku angielskim). Języki konferencji to polski i angielski.

Ramowy program konferencji:

  1. Prezentacja 4 projektów ŻDU.
  2. Dyskusja  na temat wysłuchanych projektów.
  3. Prezentacja 4 projektów UW.
  4. Dyskusja na temat wysłuchanych projektów.
  5. Podsumowanie.

Komitet Programowy

prof. dr hab. Janusz Rieger

prof. dr hab. Halina Karaś

W imieniu Organizatorów

dr Monika Kresa, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Olga Makarowa, Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki